ubezpieczenieOC

25 września, 2019

SN wymaga od ubezpieczycieli większego profesjonalizmu

#szkodykomunikacyjne #ubezpieczenieOC #poszkodowany #ekspertyza #adwokat #Łódź

Jak wynika z analizy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z 2017 roku, średnio 90 proc. sporów dotyczących roszczeń komunikacyjnych z ubezpieczycielami zakończyło się uwzględnieniem przez sądy powództw w całości lub w części. Nie zawsze jednak poszkodowani decydują się na dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej. Często rezygnują z wytoczenia powództwa przeciwko ubezpieczycielowi, szczególnie w sytuacji relatywnie niskich szkód.

Dlaczego tak się dzieje?

O ile, zgodnie z przepisami prawa przegrywający postępowanie sądowe zwraca koszty postępowania drugiej stronie, to o tyle sądy w dotychczasowej praktyce orzeczniczej nie zawsze przyznawały poszkodowanemu zwrot poniesionych kosztów opinii niezależnego rzeczoznawcy. Częstokrotnie zaś decyzja o wejściu na drogę sądową i dochodzeniu z powodzeniem swoich praw bez takiej opinii była utrudniona. W niektórych przypadkach opinia prywatna jest niezbędna do wyceny rzeczywistych rozmiarów szkody, tak dla poszkodowanych, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy w kwestiach technicznych, jak i pozostałych podmiotów, które skupują wierzytelności.

Na skutek interwencji Rzecznika Finansowego Sąd Najwyższy w dniu 02 września 2019 roku w sprawie III CZP 99/18 wydał uchwałę w powiększonym składzie 7 sędziów o następującej treści:

„poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania”Co zmieni ta uchwała? Najlepiej wyjaśnić na przykładzie:

Koszt naprawy samochodu wybrany przez klienta warsztat oszacował na kwotę 4 tys. zł, z kolei ubezpieczyciel oszacował daną szkodę na kwotę 3 tys. zł i taką też wypłacił poszkodowanemu. Prywatny rzeczoznawca na zlecenie poszkodowanego – właściciela auta oszacował w opinii prywatnej, że ubezpieczyciel powinien dopłacić jeszcze 800 zł. W tej sytuacji poszkodowany stał przed decyzją, czy bazując na wydanej wycenie, ubezpieczyciel wypłaci dodatkowe 800 zł oraz czy pokryje koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy w granicy od 200 złotych wzwyż. Sąd Najwyższy stanął w tej sytuacji po stronie poszkodowanego.

Wydana uchwała usunęła niejednolitość orzeczniczą i wskazała, że poszkodowani mają prawo do żądania pokrywania z OC komunikacyjnego kosztów prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy, o ile okazały się one niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania. Jest to niewątpliwa pomoc poszkodowanym, którym ubezpieczyciele zaniżali wypłaty po szkodach komunikacyjnych, a gdzie musieli korzystać z wyceny rzeczoznawcy.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie kosztów prywatnej opinii rzeczoznawcy jest niezwykle istotne dla osób poszkodowanych i firm skupujących wierzytelności związane ze szkodą komunikacyjną. Stanowi niewątpliwie ważny krok do poprawy likwidacji szkód, a także późniejszego dochodzenia roszczeń na etapie sądowym. Uchwała niejako wymusza od ubezpieczycieli większą staranność i profesjonalizm w prawidłowym ustalaniu wartości szkody podczas etapu jej likwidacji. W sytuacji bowiem, gdy ubezpieczyciel zaniży wartość odszkodowania, a poszkodowany wytoczy powództwo o zapłatę niedoszacowanej części, w świetle brzmienia wydanej uchwały przez Sąd Najwyższy, będzie zobligowany do pokrycia dodatkowych kosztów opinii rzeczoznawcy.

*Photo by Scott Umstattd on Unsplash

Karolina Wrąbel
adwokat/mediator
www.wrabel.pl
+48 695 677 270